365 дни на психотерапията: 265 – Програмирана психотерапия по Янг

Методиката на Йънг (Янг, Young H.) представлява сама по себе си оригинална разновидност на когнитивната психотерапия (когнитивная психотерапия), в която когнитивното реструктуриране е фокусирано по-скоро върху външните, отколкото върху вътрешните параметри. То включва серия от значими проблеми, в хода на адекватното решение на които се споменават и подлагат на ревизия възможните дисфункционални нагласи. Наборът от … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 265 – Програмирана психотерапия по Янг

365 дни на психотерапията: 264 – Провокационна психотерапия

Обхватна система за лечение с използване на много техники, които дават на психотерапевта свобода на избора. Този факт носи в себе си както опасности, така и преимущества. Независимо от названието „П. П.”, не всеки прилаган от психотерапевта метод на лечение и негова реакция могат да бъдат наречени „провокационни”. П. П. използва редица техники от други … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 264 – Провокационна психотерапия

365 дни на психотерапията: 263 – Православна психотерапия

Съвкупност от форми и подходи към лекуването на душата, в чиято основа лежи един светоглед, който се опира на православната вяра, на духовния, аскетичния и литургичен опит на Единната, Съборната и Апостолската Църква (конфесионално определяна като Православна). Разглеждана като самостоятелно направление, П. П. се определя като притежаваща религиозно-конфесионална тоналност, поради това в нейната основа лежат … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 263 – Православна психотерапия

365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 23 – Арететерапия по Яроцки

Терминът „арететерапия” е предложен от руския лекар-терапевт А. И. Яроцки (А. И. Яроцкий), професор от медицинския факултет на Юревския университет, за обозначаване на специален психотерапевтичен метод, чрез който се въздейства на особени страни на душевния живот на човека. Гръцката дума arete включва понятия като доблест и добродетел, стремежа към осъществяване на високи идеали и към … Прочетете повече 365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 23 – Арететерапия по Яроцки

365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 22 – Арт-терапия

Изучаването на арт-терапията започва през 20-те години на XX век с фундаменталния труд на Принцхорн (Prinzhorn H., 1922). В Русия през 1926 г. излиза първата монография, посветена на А. – книгата на П. И. Карпов „Творчеството на душевноболните и неговото влияние върху развитието на науката и техниката” (Творчество душевнобольных и его влияние на развитие науки … Прочетете повече 365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 22 – Арт-терапия

365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 21 – Аудио-визуални средства в психотерапията

Аудио-визуалните технически системи обезпечават записа или възпроизвеждането едновременно на звукови и зрителни образи. С тяхна помощ визуалните съобщения в контекста на музикален или на речеви съпровод се представят на екран (проекционен или електронен). В качеството им на аудио-визуални технически средства се разглеждат съвременните кино-, теле- и видеосистеми. Видеотехниката, в сравнение с други аудиовизуални средства, притежава … Прочетете повече 365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 21 – Аудио-визуални средства в психотерапията

365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 18 – Аргументативен дискурс в психотерапията

Понятие, използвано в описателната лингвистика и нормативната логика, което се опира на прагмалингвистичната теория на Остин (Остин, Austin J. L, 1962) и Сърл (Серл, Searle J. R., 1968). Аргументативният дискурс в риторичен и диалектичен аспект е свързан с проблемите на убеждаването (убеждение). Аргументативният дискурс се разглежда като критично средство за убеждаване, което открива възможност за … Прочетете повече 365 ДНИ НА ПСИХОТЕРАПИЯТА: 18 – Аргументативен дискурс в психотерапията