365 дни на псигхотерапията: 266 – Проективни методики по Уолберг

Тези методики, предложени от Уолбърг ((Волберг,  (Wolberg A., 1973)), сами по себе си представляват един от малкото подходи, специално ориентирани към психотерапията на болните с граничен синдром (пограничный синдром, borderline syndrome), работата с който изисква специфична модификация на обичайните прийоми, използвани при психотерапията на болни с неврози. „Използване на другите” («Использование других»). Психотерапевтът се опира … Прочетете повече 365 дни на псигхотерапията: 266 – Проективни методики по Уолберг

365 дни на психотерапията: 265 – Програмирана психотерапия по Янг

Методиката на Йънг (Янг, Young H.) представлява сама по себе си оригинална разновидност на когнитивната психотерапия (когнитивная психотерапия), в която когнитивното реструктуриране е фокусирано по-скоро върху външните, отколкото върху вътрешните параметри. То включва серия от значими проблеми, в хода на адекватното решение на които се споменават и подлагат на ревизия възможните дисфункционални нагласи. Наборът от … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 265 – Програмирана психотерапия по Янг

365 дни на психотерапията: 264 – Провокационна психотерапия

Обхватна система за лечение с използване на много техники, които дават на психотерапевта свобода на избора. Този факт носи в себе си както опасности, така и преимущества. Независимо от названието „П. П.”, не всеки прилаган от психотерапевта метод на лечение и негова реакция могат да бъдат наречени „провокационни”. П. П. използва редица техники от други … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 264 – Провокационна психотерапия

365 дни на психотерапията: 263 – Ваксина против стрес по Майхенбаум

Метод, разработен от Майхенбаум (Мейхенбаум,  (Meichenbaum D., 1974, 1977, 1985) като начин за преодоляване3 на стресовите ситуации с общ характер. Отправна точка на метода се явява самовербализацията на факторите, които предшестват, съпровождат и следват стресовата ситуация. Психотерапевтичният процес (тренирането в преодоляване на стреса) включва няколко последователни фази. На фазата на обучение се анализират възникналите проблеми … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 263 – Ваксина против стрес по Майхенбаум

Уебинар на месец ноември – „Качественото време с децата като показател за добро родителство“

"Колкото повече - толкова повече" време ⌛, прекарано с родителя, е принцип, който с пълна сила важи за изграждането на емоционална връзка с детето, но дали е достатъчно само физическото присъствие или е нужно нещо повече? В този уебинар ще говорим за това колко важно освен количеството време е и качеството на времето, прекарано с … Прочетете повече Уебинар на месец ноември – „Качественото време с децата като показател за добро родителство“

365 дни на психотерапията: 263 – Православна психотерапия

Съвкупност от форми и подходи към лекуването на душата, в чиято основа лежи един светоглед, който се опира на православната вяра, на духовния, аскетичния и литургичен опит на Единната, Съборната и Апостолската Църква (конфесионално определяна като Православна). Разглеждана като самостоятелно направление, П. П. се определя като притежаваща религиозно-конфесионална тоналност, поради това в нейната основа лежат … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 263 – Православна психотерапия

365 дни на психотерапията: 261 – Постхипнотична сугестия

Представлява заповед да се изпълни едно или друго действие известно време след състоянието на хипноза. П. С. може да се провежда единствено при условие, че е достигнат сомнамбуличният стадий на хипнозата (гипноз, вж Сомнамбулизъм/Сомнамбулизм). Бернхайм (Бернгейм, Bernheim H.), Форел ((Форель (Forel А.)), Жане ((Жанэ (Janet P.)) и др. смятат, че П. С. може да се … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 261 – Постхипнотична сугестия

365 дни на психотерапията: 260 – Тренинг за себеутвърждаване

Един от методите на поведенческата психотерапия (поведенческая психотерапия), близък до тренинга (тренинг) в увереност в себе си. Възниква на базата на рефлекторната терапия на Селтър (рефлекторной терапии Сэлтер, Salter A.). Авторът предполага, че у хората, неуверени в себе си, потиснатостта възниква в процеса на учене (научение), когато на те биват наказвани за тяхното нежелателно, неадаптивно … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 260 – Тренинг за себеутвърждаване

365 дни на психотерапията: 259 – Тренинг за повишаване на чувството на увереност в себе си

Един от психотерапевтичните методи, принадлежащ на поведенческата психотерапия (поведенческая психотерапия). Фенстерхайм (Фенстергейм, Fensterheim H.), автор на книгата „Не казвай ‘да’, когато искаш да кажеш ‘не’ («Не говори "да", когда хочешь сказать "нет"»), поведенчески психотерапевт и психолог, смята, че тренингът (тренинг), спомагащ за повишаване на чувството за увереност в себе си, се основава на 2 прeдпоставки: … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 259 – Тренинг за повишаване на чувството на увереност в себе си

365 дни на психотерапията: 258 – Трансперсонална психотерапия

Психотерапевтичен подход, възникнал на основата на емпиричния опит в нетрадиционни и езотерични учения, който акцентира вниманието върху т.н. феномени на измененото състояние на съзнанието (такива като „мистичен опит”, „космическо съзнание”, „екстаз”, медитативни състояния и др./«мистический опыт», «космическое сознание», «экстаз», медитативные состояния и др.),а също така на теоретични представи, традиционни за западноевропейската психотерапия с психоаналитична ориентация. … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 258 – Трансперсонална психотерапия